Czcionka:

Kontrast:

Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka Sp. z o. o. w Słupsku wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku realizuje projekt pn.:

„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”

Wartość Projektu: 2.504.757,73zł., w tym

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.111.009,81zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Obszar realizacji projektu: województwo: pomorskie, powiat: Słupsk, gmina: Słupsk

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Realizacja celu głównego Projektu zostanie osiągnięta poprzez realizację wymienionych poniżej celów szczegółowych:

 • Realizacja zadań inwestycyjnych, budowlanych i sprzętowych.

 • Wzbogacenie nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo o metody symulacji medycznej, dzięki adaptacji i wyposażeniu budynków dydaktycznych oraz wdrożeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów w CSM.

 • Zapewnienie wysokiej jakości potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez szkolenia praktyczne nauczycieli akademickich oraz instruktorów w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej.

 • Wypracowanie mechanizmów zapewniających pożądany wzrost profesjonalnie wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy, poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej.

 • Wdrożenie programu rozwojowego Uczelni, zorientowanego na poprawę jakości systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji studentów, istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznych i demograficznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Misją Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej dającej możliwości szerokiej interakcji osób uczących się.  Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii. Powstaną nowoczesne pracownie wysokiej wierności, które odwzorują rzeczywiste sytuacje kliniczne, czy zabiegowe w warunkach symulowanych. W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

 • wysokiej wierności sala symulacji opieki pielęgniarskiej z respiratoroterapią i pełnym monitorowaniem pacjenta,

 • pracownia umiejętności technicznych,

 • pracownia umiejętności pielęgniarskich,

 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS

 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS

 • sala umożliwiająca prowadzenie egzaminów metodą OSCE,

 • pomieszczenia kontrolne z lustrami weneckimi,

 • sale do debriefingu.

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka.

Nauczanie przy pomocy technik symulacyjnych pozwoli na doskonalenie u studenta umiejętności pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz ratunkowych, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk w warunkach oddziału szpitalnego. Dzięki nauczaniu z wykorzystaniem symulatorów różnych stanów klinicznych, student będzie lepiej przygotowany do pracy z pacjentami w różnym stanie zdrowia, choroby i niepełnej sprawności.

Końcowym efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do podjęcia pracy w zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej, uwzględniające postanowienia Unii Europejskiej i wymagania procesu Bolońskiego, przede wszystkim poprzez możliwość wdrożenia metody OSCE oraz programu standaryzowanego pacjenta, zarówno do ćwiczeń, jak też egzaminów prowadzonych metodą OSCE.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na optymalne dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań pomorskiego i lokalnego środowiska społecznego oraz zmieniających się standardów terapeutycznych.

Ideą CSM będzie wymiana informacji i doświadczeń oraz kształcenie umiejętności praktycznych, także w zakresie kompetencji miękkich oraz  wiedzy zawodowego środowiska pielęgniarskiego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Znaczna część budżetu projektu przeznaczona będzie na podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich, poprzez szkolenia nauczycieli instruktorów symulacji medycznej oraz szkolenia i staże dla pracowników technicznych symulacji medycznej, a także dla studentów.

Realizacja projektu zdecydowanie przyczyni się do spełnienia celu POWER V osi priorytetowej: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

Projekt: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”

Umowa o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0089/17-01 z dnia 14.12.2018r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość tekstu