Czcionka:

Kontrast:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W SŁUPSKU W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB ONKOLOGICZNYCH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO I CUKRZYCY

W dniu 30 czerwca 2009 r. IZ RPO WP 2007-2013 podjęła decyzję nr UDA-RPPM.07.01.00-00-003/08-00 o dofinansowaniu Projektu pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa Działanie 7.1 infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Województwo Pomorskie przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku.

Finansowanie Projektu

  • Całkowity koszt: 46.870.017,50 PLN
  • EFRR w wysokości 69,45% kosztów kwalifikowanych: 26 154 583,56 PLN
  • SWP: 19 397 632,87 PLN
  • Gmina Miejska Słupsk: 350 000,00 PLN
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku: 967 801,07 PLN

Zakres projektu
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, realizacja trzech programów profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworów szyjki macicy i sutka oraz cukrzycy, szkolenia pracowników w zakresie diagnostyki radiologicznej.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy poprzez rozwój tych usług.
W ramach projektu zakupiony będzie sprzęt medyczny i wyposażenie dla następujących jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w nowej siedzibie przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku.

  1. W zakresie chorób onkologicznych: Oddział Onkologii i Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Otolaryngologii, Oddział Urologii, Pracownia Endoskopowa, Trzy sale operacyjne.
  2. W zakresie kardiologii: Oddział Kardiologii.
  3. W zakresie udarów mózgu: Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
  4. Dla wszystkich zakresów: Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia funkcjonowania regionalnego ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, funkcjonującego w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych i zapewniający specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. Realizacja projektu trwała w latach 2009-2012.

Opr. Jadwiga Osipiuk, Departament Zdrowia
Dn. 18.07.2014 r.

Wielkość tekstu