Czcionka:

Kontrast:

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – Filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. realizuje umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – Filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii” zawartą z Województwem Pomorskim.

Projekt ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, wymianę okien, modernizację systemu c.o. i wentylacji. Typ projektu to kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic), likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:

1. aspekty ekonomiczne

– poprawa stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej i systemów energetycznych w budynkach

– modernizacja umożliwi dalsze efektywne korzystanie z infrastruktury technicznej i budynków

– obiekty będą mogły być wykorzystywane dla wypełnienia swoich funkcji przez minimum następne 30 lat

– modernizacja budynków wpłynie na obniżenie wydatków na cele grzewcze

– poprawie ulegnie gospodarka ciepłem dzięki monitorowaniu zużycia

– efektem termomodernizacji będą oszczędności kosztów energii

2. aspekty społeczne

– poprawa warunków życia okolicznych mieszkańców poprzez obniżenie negatywnego oddziaływania budynków na środowisko

– podniesienie jakości pracy i korzystania z budynków przez użytkowników poprzez podniesienie komfortu pobytu pacjentów i pracy personelu szpitala, tj. zapewnienie odpowiedniej temperatury i mikroklimatu w pomieszczeniach budynków

– poprawa niezawodności pracy systemów i urządzeń

3. aspekty środowiskowe

– wykorzystanie OZE

– obniżenie emisji zanieczyszczeń

Wartość projektu ogółem: 5 449 990,00 zł

Wkład UE: 4 106 703,71 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020