Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w poszczególnych zakresach:

Ogłoszenie: pobierz

Rozstrzygnięcie: pobierz

1. świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Nefrologii 2 kontrakty dla pielęgniarek/pielęgniarzy

1. Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
2. Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka
w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 17.05.2019 r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2019 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych
w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu