Czcionka:

Kontrast:

Oddział kardiologiczny / ink / rehabilitacji kardiologicznej

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

Zapraszamy na stronę Słupskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro III
Telefon: 59 84 60 440
Punkt nadzoru pielęgniarskiego: 59 84 60 445

 

Do zadań Oddziału Kardiologicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) diagnostyki nieinwazyjnej i leczenia chorób układu krążenia,
b) zapewnienia intensywnego nadzoru kardiologicznego,
c) elektroterapii zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca,
d) diagnostyki i leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca
e) rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych.

Oddział posiada 66 łóżek, w tym:

a) Oddział Kardiologiczny;
b) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK);
c) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.

W strukturze oddziału znajduje się:
a) Pracownia Badań Nieinwazyjnych : EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter RR,
b) Pracownia Badań Stymulatorów Serca,
c) Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca (implantacja/wymiana stymulatorów i kardio-werterów),
d) Pracownia Elektrofizjologii (inwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia, zabiegi ablacji),
e) Pracownia Hemodynamiki (koronarografia, zabiegi angioplastyki wieńcowej, badanie he-modynamiczne, zamykanie ubytków),
f) Pracownia Echokardiografii (TTE, TEE, badania obciążeniowe),
g) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
h) Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym,
i) Sala wypoczynkowa dla pacjentów,
j) Sala do kinezyterapii,
k) Sala do treningów wytrzymałościowych.
Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

 

Oddział realizuje Program NFZ/Ministerstwa Zdrowia stworzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym:

Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego (KOS- ZAWAŁ) – oparty na połączeniu leczenia zabiegowego zawału mięśnia serca z następową wczesną rehabilitacją kardiologiczna, bezpłatną kardiologiczną opieką specjalistyczną w Poradni Kardiologicznej dedykowanej dla pacjentów objętych programem oraz wczesną kwalifikacją do implantacji urządzeń kardiologicznych zgodnie z standardami ESC/PTK. Całościowe objęcie opieką przez 12 miesięcy w jednym ośrodku ma na celu poprawę rokowania i przedłużenia życia w maksymalnej do uzyskania dobrej sprawności u pacjentów po zawale mięśnia serca.

W marcu 2019 roku jesteśmy jedynym realizatorem kompleksowego programu KOS – ZAWAŁ w województwie pomorskim.

W miesiącu listopadzie 2019r  włączyliśmy do Programu KOS- Zawał 151 pacjenta z rejonu słupskiego!

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej realizuje Program:

„Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”– realizowany ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZESPÓŁ MEDYCZNY PROJEKTU:

Opiekun pacjenta/Koordynator Projektu: mgr Paulina Szwed telefon służbowy: 509-575-216

Lekarze kardiolodzy- lek. Damian Sendrowski, dr n. med. Paweł Lewandowski

Fizjoterapeuci- mgr Paulina Zalewska, mgr Karolina Dobrzyńska

Psycholodzy: mgr Patrycja Paluch, dr Ewa Piotrów

Dietetyk: mgr Anna Jakubczyk

Pielęgniarki: piel. Maria Gostyńska, mgr Anna Olejniczak, mgr Małgorzata Nowak

STRONA INFORMACYJNA LIDERA PROJEKTU COPERNICUS PL (zapisy on-line, informacje):

www.radynauklady.pl

Facebook: @radynauklady

I. Pracownia Elektrofizjologii/Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca

Kierownik
Lek. Mariusz Nowakowski
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog

Operatorzy:

1. Lek. Mariusz Nowakowski
2. Lek. Michał Wolski
Wykonywane zabiegi:

1. Badanie elektrofizjologiczne (EPS),
2. Ablacja RF prostych arytmii SVT (AVNRT, AVRT, AT, FLA),
3. Ablacja RF ognisk dla dodatkowych przedwczesnych pobudzeń komorowych (RVOT, LVOT),
4. Ablacja RF częstoskurczy komorowych z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego EnSite Precision
5. Izolacja żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków metodą RF z wykorzystaniem systemu mapowania elektroanatomicznego EnSite Precision,
6. Izolacja żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków metodą krioablacji balonowej,
7. Implantacja/wymiana stałych układów stymulujących serce (układy VVI, DDD),
8. Implantacja/wymiana układów stymulujących serce z opcją stymulacji resynchronizującej (CRT-P),
9. Implantacja/wymiana kardiowerterów-defibrylatorów (układy ICD VR, DR),
10. Implantacja/wymiana kardiowerterów-defibrylatorów z opcją stymulacji resynchronizującej (układy CRT-D)
11. Implantacja rejestratorów arytmii

Zabiegi ablacji, proste wykonywane od 2012 roku, złożone od 2016 roku (izolacje żył płucnych metodą krioabalcji balonowej i metodą RF). W roku 2018 wykonano 113 zabiegów ablacji, w tym 53 zabiegi ablacji migotania przedsionków. Rozpoczęto ablacje VT w strukturalnych chorobach serca. Zabiegi implantacji wykonywane od 2004 roku, rocznie od 120 do 200 zabiegów/rok (w 2017 roku 221, w 2018 roku 210).

Kwalifikacja do zabiegów elektroterapii (ablacja, implantacja/wymiana urządzeń wszczepialnych serca).

lek. Mariusz Nowakowski
lek. Michał Wolski

Wymagana rejestracja w Sekretariacie Oddziału Kardiologicznego.

Niezbędne wyniki badań dodatkowych do konsultacji:
Aktualny zapis EKG oraz jeżeli możliwe z zarejestrowaną arytmią, wynik badania Holter EKG, aktualne Echo serca, dokumentacja medyczna (karty wypisowe z pobytów szpitalnych)

INFORMACJE I ZGODY NA BADANIA/
ZABIEGI DO POBRANIA:

1)ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU IMPLANTACJI (WYMIANY) STAŁEGO UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE – INFORMACJA DLA PACJENTA
2)ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG IMPLANTACJI (WYMIANY) KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA (ICD/CRT-D)
3) ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE I ABLACJĘ ZABURZEŃ RYTMU SERCA
– INFORMACJA DLA PACJENTA
4) ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE I ABLACJĘ ZABURZEŃ RYTMU SERCA
– INFORMACJA DLA PACJENTA ABLACJA PODŁOŻA ZABURZEŃ RYTMU (bez ablacji migotania przedsion-ków)
5) ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE I ABLACJĘ ZABURZEŃ RYTMU SERCA
– INFORMACJA DLA PACJENTA- ABLACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW – TECHNIKA KLASYCZNA I KRIOABLACJA

 

II. Pracownia Hemodynamiki

Kierownik Pracowni Hemodynamiki

Lek. Grzegorz Moskwiak
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Operatorzy:
1. Lek. Grzegorz Moskwiak
2. Dr med. Tomasz Kucharczyk
3. Dr med. Tomasz Dryja
4. Lek. Piotr Nachyła

PROCEDURY Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ ( wykonywane w trybie planowym i całodobowym ostrodyżurowym)
• Koronarografia
• Angioplastyka wieńcowa (PTCA) z implantacją stentów uwalniających lek antyproliferacyjny (DES)
• Angioplastyka balonowych (POBA)

• Angioplastyka z użyciem cewnika balonowego uwalniającego lek
antyproliferacyjny (DEB)

• Udrażnianie przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych (CTO)
• Koronaroplastyka z systemem protekcji zapobiegającej embolizacji pomostów żylnych aortalno-wieńcowych
• Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa ( IVUS) – od 2017 roku
• Badanie cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego ( FFR)
• Zakładanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

• Procedury rotablacji naczyń wieńcowych

ILOŚĆ ZABIEGÓW
Rodzaj zabiegu 2017/2018/2019 ( do 15 listopada włącznie)
– koronarografie 1 171/1143/996
– angioplastyki 800/737/687
– FFR 58/68/102
– IVUS 63/123/133

PLANY
zwiększenie ilości procedur rotablacji wieńcowej oraz zabiegów z użyciem DEB

POSIADANY SPRZĘT
• angiograf Siemens Artis Zee
• sprzęt do IVUS i FFR firmy Volcano
• sprzęt do IVUS i FFR firmy Acist
• aparat do kontrapulsacji Datascope
• zestaw reanimacyjny ( w tym zestaw do intubacji i wentylacji mechanicznej pacjenta, kardiower-ter/defibrylator)

TELEFON ALARMOWY- ZAWAŁOWY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO – 0048 510 036 623

TELEFON DO GABINETU LEKARZY PRACOWNI HEMODYNAMIKI DLA PERSO-NELU MEDYCZNEGO (ustalanie terminów przyjęć do diagnostyki hemodynamicznej/konsultacji hemodyna-micznej dla lekarzy kardiologów/internistów)
– 59 846 04 48
TELEFON DO PRACOWNI HEMODYNAMIKI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
– 59 846 04 49
USTALANIE ZABIEGÓW PLANOWYCH
– rejestracja w Sekretariacie Oddziału Kardiologicznego.- weryfikacja przez lekarzy z Pracowni Hemodynamiki.

INFORMACJE I ZGODY NA BADANIA/ZABIEGI DO POBRANIA:

1) ŚWIADOMA ZGODA NA KORONAROGRAFIĘ/ INFORMACJA DLA PACJENTA
2) ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ (PTCA)/ INFORMACJA DLA PACJENTA

 

III. Pracownia Echokardiografii

Kierownik:
dr n. med. Paweł Lewandowski
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Akredytacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 367/2016

Pracownia Echokardiografii posiada Akredytację Klasy B Sekcji Echokardiografii Polskiego Towa-rzystwa Kardiologicznego. W Pracowni Echokardiografii wykonywane są badania echokardiogra-ficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) oraz badania stres echo. W roku 2017 w Pra-cowni wykonano 2000 badań TTE oraz 450 badań TEE. Badania wykonywane są na aparatach GE Vivid E9 oraz GE Vivid S6.
W planach jest dalszy rozwój Pracowni Echokardiografii przez zakup głowicy TEE 3D.
W Pracowni wykonywane są w ramach jednodniowej hospitalizacji badania TEE oraz stres echo, na które skierować mogą po wstępnej ambulatoryjnej diagnostyce specjaliści kardiolodzy.

INFORMACJE I ZGODY NA BADANIA DO POBRANIA:

1) ŚWIADOMA ZGODA NA PRÓBĘ DOBUTAMINOWĄ/ INFORMACJA DLA PACJENTA
2) ŚWIADOMA ZGODA NA ECHO PRZEZPRZEŁYKOWE/ INFORMACJA DLA PACJENTA

Zapisy przyjęcia planowe- godzina 9.00- 14.00 Sekretariat Oddziału

1) Zabiegi związane z diagnostyką i leczeniem inwazyjnym (koronarografia/angioplastyka) – codziennie.
2) Planowe kardiowersje elektryczne- codziennie.
3) Zabiegi z zakresu elektroterapii serca (stymulatory, ICD, CRT, ablacje) – poniedziałek.
4) Diagnostyka nieinwazyjna chorób serca (echo przezprzełykowe/badania obciążeniowe) – wtorek, czwartek.

Wymagane :

1. Pełna dokumentacja medyczna
2. Oryginał skierowania do Oddziału Kardiologicznego
3. Dane kontaktowe- telefon

Liczba miejsc szkoleniowych – 8

Wielkość tekstu