SOR: 15 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 459 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

KIEROWNIK
mgr Agnieszka Szymoniak

TELEFONY

Informacja, punkt pobrań: 59 846 03 10
E-mail: analityka@szpital.slupsk.pl

Zadaniem PRACOWNI DIAGNOSTYKI ANALITYCZNEJ jest wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej i zabezpieczenie Oddziałów w krew i jej składniki.

W ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego funkcjonuje:
a)    pracownia hematologiczna,
b)    pracownia koagulologiczna,
c)    pracownia biochemiczna,
d)    pracownia analityki ogólnej,
e)    pracownia analityczna w Ustce
f) pracownia hormonów, wirusów i markerów nowotworowych (immunologia),
g)    pracownia badań autoimmunologicznych,
h)    pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
i)    punkty pobrań materiałów do badań dla pacjentów (Ustka- Mickiewicza 12, Słupsk – ul. J. Pawła II 1, Hubalczyków 1)
j)    pomieszczenia socjalne dla personelu,
k)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania określono obowiązujące wzory skierowań na badania, ustalono w formie procedur operacyjnych m.in. zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych, identyfikacji materiału, postępowania z materiałem ,,pilnym”, postępowania z wynikiem badania budzącym wątpliwości, zasady pobierania materiału od pacjentów ambulatoryjnych, postępowania z materiałem po badaniu.

W strukturze Laboratorium funkcjonuje również BANK KRWI.

Do zadań Banku Krwi należy w szczególności:
a)    składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa , zgodnie z zamówieniami oddziałów szpitala;
b)    odbiór krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c)    przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do oddziału szpitalnego;
d)    wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych;
e)    prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników oraz dokumentacji zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi lub jej składników;
f)    prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników;
g)    monitorowanie powikłań poprzetoczeniowych
h)    zabezpieczenie w krew do szybkiego toczenia (KKCz grupy 0 RhD ujemny, K ujemny) dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Ustce i sprawowanie nadzoru nad jej dystrybucją i przechowywaniem w Ustce.

AKTUALNOŚCI