Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na stanowisko:

Dyrektor ds. Lecznictwa

(forma umowy do ustalenia)

Ogłoszenie – pobierz

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki konkursu – 
pobierz

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na stanowisko Dyrektor ds. Lecznictwa”

1.Składanie ofert do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Kadr i Płac – Pani Weroniki Dułak – tel. (059) 8460 624, 602-810-952 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr i Płac- do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne:

– posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie
medycyny,

– posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy w zawodzie oraz aktualnego prawa
wykonywanie zawodu

– doświadczenie w zarządzaniu personelem medycznym

– dodatkowe kwalifikacje związane z zarządzaniem

– umiejętność koordynowania i nawiązywania kontaktów

zakres zadań na stanowisku:

– Dbanie o zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz ze spełnianiem wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór i koordynowanie działalności Spółki w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

– Nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników.

– Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów.

– Dokonywanie oceny stanu organizacyjnego i działalności poszczególnych oddziałów pracowni i innych komórek pomocniczych.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu