Czcionka:

Kontrast:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

 1. Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Dawcy Przeszczepu”, „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 3. Żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 5. Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 6. Osoby deportowane do pracy przymusowej,
 7. Kobiety w ciąży,
 8. Świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 9. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii),
 10. Uprawniony żołnierz i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zdań poza granicami państwa (art. 24b ww.),
 11. Osoby posiadające status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.poz.1203).

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnych opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Osoby o których mowa są obowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

Sporządzono na podstawie:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1128)
Dział Jakości 24.05.2019 r.

Wielkość tekstu