Czcionka:

Kontrast:

Postępowanie w przypadku urodzenia martwego dziecka/poronienia

Prawo zapewnia możliwość godnego pochówku dziecka, także takiego, które zmarło  przed swoimi narodzinami. W niniejszym opracowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. podane zostały informacje pomocne Państwu dla pochowania dziecka.

I. Formalności w Szpitalu
Zgodnie z definicją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:
Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni  zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).
Urodzeniem martwym określa się całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Za „dziecko martwo urodzone” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. uznaje się:
a) dziecko/płód – na podstawie badania makroskopowego,
b) tkanki płodu obecne w materiale po poronieniu – na podstawie badania histopatologicznego z oznaczeniem płci.

1. W przypadku urodzenia martwego/poronienia lekarz Oddziału jest zobowiązany do przekazania płodu, łożyska, materiału po poronieniu do Zakładu Patomorfologii celu przeprowadzenia badania.
2. Po wykonaniu badania – lekarz patomorfolog przesyła do Oddziału PołożniczoGinekologicznego „Wynik badania histopatologicznego”, który zawiera adnotację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia tkanek oraz płci dziecka.
3. Na podstawie wyniku, gdy stwierdzono płeć dziecka martwo urodzonego, Lekarz lub położna, przesyłają zgłoszenie do kierownika USC wypełniając formularz „Karta martwego urodzenia” w terminie 1 dnia od jej sporządzenia. W sytuacji urodzenia martwego, kiedy płeć nie jest ustalona lub nie jest możliwa do ustalenia „Karty martwego urodzenia” nie wypełnia się.
4. Każda pacjentka w przypadku urodzenia martwego dziecka zobowiązana jest do podpisania w Oddziale „Oświadczenie” (w 2-óch egzemplarzach) na formularzu o następującej treści „Ja niżej podpisana oświadczam, że zostałam poinformowana o konieczności kontaktu z Zakładem Patomorfologii w Słupsku przy ul. Hubalczyków.
1 celem dopełnienia dalszych formalności związanych z pochówkiem lub pozostawieniem noworodka, płodu, materiału po poronieniu. Decyzję do skorzystania z prawa do pochówku przedstawię w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu szpital uzna, że martwo urodzone dziecko nie zostanie przeze mnie odebrane w celu pochowania.” W przypadku gdzie nie można określić płci dziecka (nie można wystawić Karty zgonu),
pochówkiem zajmuje się tylko Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
5. Na podstawie „Karty martwego urodzenia” Urząd Stanu Cywilnego wydaje Skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie aktem zgonu.
6. W przypadku martwego urodzenia lekarz Oddziału stwierdzający zgon dziecka lub na podstawie wyniku badania patomorfologicznego, w którym określona jest płeć dziecka sporządza Kartę Zgonu celem pochówku.

W PRZYPADKU PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ RODZINĘ O POCHOWANIU DZIECKA MARTWO URODZONEGO GDZIE OKREŚLONO PŁEĆ DZIECKA

Na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, lekarz wydaje osobie uprawnionej do pochowania, oryginał Karty Zgonu.
Zakład Patomorfologii na pisemny wniosek rodziny (cz. II ,,Oświadczenia – wyrażam wolę odebrania i pochowania martwo urodzonego dziecka”) wydaje zwłoki „dziecka martwo urodzonego”.
Niezbędnym dokumentem do wydania zwłok jest okazanie przez osobę/firmę upoważnioną do odbioru zwłok pisemnego „Upoważnienia od osób uprawnionych/rodziny do odbioru zwłok/ pochówku” oraz kopii Karty Zgonu.

W PRZYPADKU MATERIAŁ PO PORONIENIU, W KTÓRYM NIE STWIERDZONO W PREPARACIE HISTOPATOLOGICZNYM TKANEK PŁODU ORAZ DZIECKA MARTWO URODZONEGO  POZOSTAWIONEGO W SZPITALU

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. każde „dziecko martwo urodzone”, które zostaje pozostawione przez matkę oraz materiał po poronieniu, w którym nie stwierdzono w preparacie histopatologicznym tkanek płodu, podlega pochówkowi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (MOPR). W sprawie przekazania dzieci martwo urodzonych oraz materiału po poronieniu, w którym nie stwierdzono w preparacie histopatologicznym tkanek płodu, zawarto porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., a
Miastem Słupsk.
Zarząd Szpitala na wniosek Kierownika Zakładu Patomorfologii dwa razy w roku (zgodnie z uchwałą Nr LIII/702/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.04.2014r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Słupsk), informuje pisemnie MOPR o potrzebie przekazania „dzieci martwo urodzonych” oraz materiałów po poronieniu, w którym nie  stwierdzono w preparacie histopatologicznym tkanek płodu, celem pochówku. W/w pisemna informacja do MOPR-u zawiera w załączeniu wykaz: „dzieci martwo urodzonych” wraz z oryginałami Kart Zgonu oraz wykaz materiałów po poronieniu, w którym nie stwierdzono w
preparacie histopatologicznym tkanek płodu.
W przypadku uzgodnienia pomiędzy Szpitalem, a MOPR terminu pochówku, wydawany jest z Prosektorium (płód) lub materiał po poronieniu z Zakładu Patomorfologii, osobom upoważnionym do pochówku na podstawie „Upoważnienia od osób uprawnionych/rodziny do odbioru zwłok/pochówku” podpisanego przez MOPR wraz z kopią Karty Zgonu.

PRAWO DO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał z tytułu śmierci dziecka jeśli było ono członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę/emeryturę. Oznacza to, że wnioskującym o zasiłek pogrzebowy powinien być członek rodziny dziecka, który jest objęty ubezpieczeniem rentowym bądź jest emerytem lub rencistą i poniósł koszty pogrzebu (mogą to więc być np. dziadkowie, jeśli rodzice nie pracują i nie podlegają z żadnego innego tytułu ubezpieczeniu rentowemu).
W celu przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego osoba wnioskująca o jego wypłatę powinna złożyć w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, a do niego dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA

Podstawą przyznania świadczeń z tytułu macierzyństwa jest skrócony akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd stanu cywilnego. W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka akt urodzenia dziecka zawiera adnotacją o urodzeniu martwym.
W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka

W ODDZIALE POŁOŻNICZO -GINEKOLOGICZNYM I O. NEONATOLOGICZNYM ZNAJDUJE SIĘ W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA PACJENTEK, INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO PODCZAS HOSPITALIZACJI

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
6. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URODZENIA MARTWEGO/PORONIENIA

Wielkość tekstu