Czcionka:

Kontrast:

Karta praw pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
Prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

§1

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
1.Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2.Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3.Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: a.lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; b.pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
4.Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w pkt. 3, jest bezzasadne.
5.Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
6.W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
7.Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.

§ 2

Prawo pacjenta do informacji
1.Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
3.Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wyżej wymienionym osobom.
4.Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawódmedyczny nie udzielała mu informacji. Po uzyskaniu informacji, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
5.Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym zakresie.
6.Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
7.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
8.Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
9.Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.
10.Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

§ 3

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

§ 4

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
1.Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
2.Osoby wykonujące zawód medyczny, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

§ 5

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
1.Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.
2.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3.Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2.W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
4.Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
5.Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
6.Zgoda oraz sprzeciw na udzielenie świadczeń zdrowotnych mogą być wyrażone ustnie albo takim zachowaniem wyżej wymienionych osób, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnością albo brak takiej woli.
7.W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę lub sprzeciw na ich wykonanie pacjent musi wyrazić w formie pisemnej. Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji o stanie swojego zdrowia i ewentualnych komplikacjach związanych z planowanym zabiegiem.
8.Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 6

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
1.Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2.Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
3.Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
4.Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
5.Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
6.Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

§ 7

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
1.Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2.Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
3.Szpital udostępnia dokumentację medyczną również innym instytucją, osobom zgodnie z przepisami prawa.
4.Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
5.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a)do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b)przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c)przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d)za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e)na informatycznym nośniku danych.
6.Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem na zasadach zawartych w § 152.7.Szpital przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 8

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

§ 9

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; opieka rodzicielska w Szpitalu.
Ponoszenie kosztów realizacji prawa do kontaktu z innymi osobami o prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
1.Pacjent korzystający z całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z tymi osobami.
2.Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
3.Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie oznacznym stopniu niepełnosprawności, w Szpitalu, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
4.Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i 2 jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital. Przepisu nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa pkt. 3, w której Szpital udostępnia miejsce do spania (w tej samej sali lub pobliżu –dostęp uzależniony od możliwości lokalowych danego Oddziału), pościeli korzystanie z mediów. Wskazane prawo do pobytów nie obejmuje posiłków dla rodziców lub opiekunów, które zapewnić muszą we własnym zakresie.
5.Wysokość opłaty rekompensującej koszty, ustala Zarząd Szpitala, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji tych praw.
6.Informacja o wysokości opłat jest zawarta w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym, dostępnym na stronie internetowej Szpital oraz w każdej KO Szpitala.

§ 10

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
1.Pacjent w Szpitalu, korzystający z całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2.W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

§ 11

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

§ 12

Prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857 ze zm.)
Pacjent ma prawo do:
1.udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadamietyki zawodowej oraz z należytą starannością,
2.uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki,
3.uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta.W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.
4.zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
5.decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji,
6.wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji,
7.niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
8.wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko,
9.uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
10.poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,
11.wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
12.wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
13.dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym,
14.zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,
15.uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,
16.wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,
17.pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
a.wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,
b.poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
c.cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu.

§ 13

Prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1217 ze zm.)
Pacjent ma prawo do:
1.udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
2.udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3.uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,
4.uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz prowadzenia porodu i połogu.
5.zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,
6.wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

§ 14

Prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111 poz. 535 ze zm.)
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:
1.bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
2.bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym podmiotem leczniczym,
3.zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy,
4.porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku, gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej,
5.wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go ze Szpitala,
6.uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy,
7.uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
8.wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta,
9.poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach,
10.cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego,
11.niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym,
12.wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody,
13.pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt. 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy,
14.złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego,
15.wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek,
16.informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt.15,
17.złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy,
18.informacji o zakresie działania i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
19.przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw,
20.spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby,
21.uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.

§ 15

Prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.Nr 169 poz.1411 ze zm.).
Pacjent ma prawo do:
1.wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,
2.dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3.ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.
Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany, jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

§ 16

Praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowejna podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
Pacjentka ma prawo do:
1 respektowania prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych;
2 wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych;
3 możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
4 łagodzenia bólu porodowego.

§ 17
Ograniczenia praw pacjenta.

Ograniczenia praw pacjenta oprócz prawa do godności wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z konieczności ochrony zdrowia lub życia innych osób lub samego pacjenta. Ograniczenia z korzystania z praw wynikają z ustaw:
1.ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
2.ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2005. Nr 179, poz.1485 ze zm.)
3.ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych uludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz.1570 ze zm.)
Zarząd Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta:
a) w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,
b) a w przypadku praw do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

§ 18

Obowiązki pacjenta:
1.Pacjent powinien w szczególności:
a) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala, przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia,
b) przestrzegać ciszy nocnej i przebywać w oddziale, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce, położnej zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,
c) stosować się do ustalonego porządku pracy zespołu,przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
d) posiadać odpowiednie dokumenty – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wyniki badań wykonanych lub zleconych do wykonania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
e) nie opuszczać terenu szpitala, chyba, że został do tego upoważniony przez odpowiednią osobę,
f) stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
g) zaniechać przyjmowania jakichkolwiek leków oraz nie poddawać się żadnym zabiegom medycznym bez zezwolenia lekarza oraz poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji (używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza),
h) współpracować z personelem Szpitala w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia chorego,
i) uzyskać zgodę na spożycie lub podanie do spożycia innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych spoza Szpitala,
j) szanować własność Szpitala(pacjent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w mieniu placówki dokonane z winy pacjenta),
k )złożyć do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty będące w jego posiadaniu(Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie rzeczy takiego rodzaju niezłożonych do depozytu),
l) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
m) przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych wentylacyjnych i grzewczych,
n) udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia,
o) korzystać z telefonów komórkowych w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Zarząd może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a doraźnie lekarz kierujący oddziałem lub kierownik komórki organizacyjnej.
p) zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.
q) odpowiadać za zachowanie osób go odwiedzających.
2. O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno –terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Ordynator/Lekarz kierujący Oddziałem Oddziału.
3.Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.
4.Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

Pacjentowi nie wolno:
1. przechowywać na terenie Szpitala artykułów żywnościowych łatwo psujących się,
2. wnosić do Szpitala ani spożywać napojów alkoholowych,
3. posiadać, stosować, dystrybuować środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
4. palić tytoniu na terenie Szpitala.

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia.

PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA

W celu ochrony praw pacjenta określonych w ustawie i przepisach odrębnych, Zarząd Spółki powołał Pełnomocnika ds. Pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:
a) nadzór nad przestrzeganiem w Szpitalu praw pacjenta,
b) współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z KO Szpitala, Zarządem, Dyrektorami, Ordynatorami i Kierownikami KO,
c) przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących naruszenia praw pacjenta, ich wyjaśnianie i proponowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
d) przyjmowanie skarg i wniosków od pacjentów i ich rodzin.

W celu zwiększeni dostępu do informacji o organizacji funkcjonowania Oddziału i Szpitala prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi
NA TABLICY OGŁOSZEŃ oraz PRZEWODNIKU DLA PACJENTA

Opracowanie: Dział Jakości – Anna Kuraśkiewicz 18.12.2019r

 

PACJENT MA PRAWO DO:
(na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta)

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
INFORMACJI
ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO
OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

SZCZEGÓŁOWE ROZWINIĘCIE POSZCZEGÓLNYCH PRAW, DOSTĘPNE SĄ DLA PAŃSTWA W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W razie pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 12.00
ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – budynek B
telefon: 59 846 07 08 lub 518 020 870
e-mail: ppp@szpital.slupsk.pl

Wielkość tekstu