Czcionka:

Kontrast:

 

P.O. KIEROWNIKA
mgr Ewa Środa 

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok B – piętro I
Telefon: 59 8460 310

 

PUNKTY POBRAŃ

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok B – piętro I

Telefon: 59 8460 310  Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 15:05 oraz w soboty w godz. 07.00 – 10.00

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 

Zadaniem PRACOWNI DIAGNOSTYKI ANALITYCZNEJ jest wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej i zabezpieczenie Oddziałów w krew i jej składniki.

W ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego funkcjonuje:
a) pracownia hematologiczna,
b) pracownia koagulologiczna,
c) pracownia biochemiczna,
d) pracownia analityki ogólnej,
e) pracownia analityczna w Ustce
f)  pracownia hormonów, wirusów i markerów nowotworowych (immunologia),
g) pracownia badań autoimmunologicznych,
h) pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
i)  punkty pobrań materiałów do badań dla pacjentów
j)  pomieszczenia socjalne dla personelu,
k) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania określono obowiązujące wzory skierowań na badania, ustalono w formie procedur operacyjnych m.in. zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych, identyfikacji materiału, postępowania z materiałem ,,pilnym”, postępowania z wynikiem badania budzącym wątpliwości, zasady pobierania materiału od pacjentów ambulatoryjnych, postępowania z materiałem po badaniu.

W strukturze Laboratorium funkcjonuje również BANK KRWI.

Do zadań Banku Krwi należy w szczególności:
a) składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa , zgodnie z zamówieniami oddziałów szpitala;
b) odbiór krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c) przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do oddziału szpitalnego;
d) wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych;
e) prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników oraz dokumentacji zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi lub jej składników;
f)  prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników;
g) monitorowanie powikłań poprzetoczeniowych
h) zabezpieczenie w krew do szybkiego toczenia (KKCz grupy 0 RhD ujemny, K ujemny).

Wielkość tekstu